Samen bouwen aan een
gezonde financiële basis

Stichting Cliëntengelden Albrandswaard werkt aan een betere financiële toekomst voor mensen die dat zonder hulp niet willen of kunnen. Dat doen we al meer dan 35 jaar. Respect, deskundigheid, goede bereikbaarheid en persoonlijk contact staan bij ons voorop.

Wij voeren bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching en schuldbemiddeling uit, in opdracht van de kantonrechter of cliënten zelf. Elk jaar begeleiden wij zo’n 450 mensen. Voor bedrijven geven we medewerkers heldere voorlichting over geldzaken. Ook kunt u ons inschakelen voor de afwikkeling van nalatenschappen (erfenis) of een doorverwijzing naar een notaris of advocaat uit ons netwerk.

Samen aan een gezonde financiële basis bouwen. Dat is onze missie.

Wij voeren bewindvoering, budgetbeheer, budgetcoaching en schuldbemiddeling uit, in opdracht van de kantonrechter of cliënten zelf. Elk jaar begeleiden wij zo’n 450 mensen. Voor bedrijven geven we medewerkers heldere voorlichting over geldzaken. Ook kunt u ons inschakelen voor de afwikkeling van nalatenschappen (erfenis) of een doorverwijzing naar een notaris of advocaat uit ons netwerk.

Samen aan een gezonde financiële basis bouwen. Dat is onze missie.

Onze diensten

Bewindvoering
Budgetbeheer
Zorginstellingen
Schuldbemiddeling
Budgetcoaching
Bedrijven
Afwikkeling nalatenschap

Bewindvoering

Wanneer u tijdelijk of blijvend niet in staat bent om uw eigen financiële zaken te regelen, kan de kantonrechter bewindvoering instellen. Bijvoorbeeld wanneer u door lichamelijke of psychische omstandigheden niet voor uzelf kunt zorgen. Uw bezittingen en rechten, zoals uw huis, vermogen, loon of uitkering, worden dan beheerd door een bewindvoerder. De kantonrechter benoemt de bewindvoerder aan, houdt toezicht op het werk van de bewindvoerder en controleert hem eens per jaar. Ook de duur van het hulptraject bepaalt de rechter.

Budgetbeheer

Heeft u ondersteuning nodig bij uw financiële en administratieve zaken? Dan kunt u een vrijwillige volmacht verstrekken aan onze stichting. Wij helpen u met het in balans brengen van uw inkomsten en uitgaven en keren een afgesproken weekbudget uit. Zo krijgt u meer grip op uw geldzaken en voorkomen we nieuwe schulden. Ook onderzoeken we of u recht heeft op toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of andere teruggaven, waardoor uw maandelijks besteedbaar inkomen mogelijk toeneemt.

Zorginstellingen

Voor bewoners van zorginstellingen kan er vanwege leeftijd of ziektebeeld een afhankelijkheid ontstaan van anderen. Dat kan naast een lichamelijke afhankelijkheid ook een afhankelijkheid op het financiële vlak zijn.

Bent u manager van een zorginstelling of individueel verzorgende en wilt u een bewoner of zijn familie in contact brengen met een deskundige onafhankelijke dienstverlener die adviseert in heldere taal en financiële zaken uit handen kan nemen? 

Schuldbemiddeling

Het missen van een betalingstermijn kan iedereen overkomen. Maar als schulden zich opstapelen, zonder uitzicht op verbetering van de situatie, dan is er sprake van schuldenproblematiek. En dat kan leiden tot dreigende brieven van incassobureaus, stress en gezondheidsklachten, nóg grotere schulden en erger. Als er niets gebeurt kunt u zelfs uw woning verliezen. Dat willen we graag voorkomen. De eerste stap is erkennen dat er een probleem is dat niet vanzelf weggaat.

Budgetcoaching

Verantwoord omgaan met geld of leningen, inkomsten en uitgaven in balans brengen of een financiële planning maken: het kan verstandig zijn om daar hulp bij te vragen. U kunt bij ons terecht voor professionele ondersteuning bij uw financiële en administratieve verplichtingen. Wij zijn graag uw budgetcoach.

Afwikkeling nalatenschap

Wanneer een cliënt overlijdt, eindigt formeel onze dienstverlening. Op verzoek van familie of naasten, kunnen wij de nalatenschap (erfenis) van de overledene afwikkelen. Wij kennen de financiële situatie en we hebben goede contacten met notarissen en advocaten. Erfgenamen ervaren het uit handen geven van de afwikkeling als een hele zorg minder.

Bedrijven

Goed werkgeverschap gaat verder dan het uitkeren van een salaris. Om medewerkers duurzaam inzetbaar te maken, zetten steeds meer organisaties programma’s in die psychische en fysieke gezondheid bevorderen. Ondersteuning voor medewerkers met financiële problemen is daar onderdeel van.

De mensen achter de stichting

Bij Stichting Cliëntgelden Albrandswaard werken we met een klein team van professionele budgetbeheerders, curatoren en bewindvoerders. Mensen met veel kennis en ervaring. Respect, persoonlijke aandacht en goede bereikbaarheid vinden we belangrijk, want we zijn ons bewust van de vaak ingewikkelde situatie van onze cliënten. Geen situatie is hetzelfde. Samen zoeken we naar de beste aanpak en begeleiding en bieden we op financieel gebied nieuwe perspectieven.

Remco van der Spek

Bestuurder, notarieel jurist, bewindvoerder en curator

“Mensen willen wel betalen, maar kunnen dat niet altijd”

Remco heeft een notarieel-juridische achtergrond en is sinds 2007 bij de stichting betrokken. Hij onderhoudt de contacten met de Raad van Toezicht, externe samenwerkingspartners en verwijzers zoals zorginstellingen en persoonlijk begeleiders. Ook is hij bewindvoerder voor cliënten.

Olga van der Zee

Bewindvoerder en budgetbeheerder

“Duidelijkheid scheppen over inkomsten en uitgaven”

Olga kwam in 2022 het team versterken. Ze werkte eerder in de financiële sector, voor grote banken en verzekeraars. Met geldzaken heeft ze veel ervaring, maar ze miste het persoonlijke contact met mensen. Als bewindvoerder en budgetbeheerder staat ze juist heel dicht bij haar cliënten en met haar kennis van financiële zaken weet ze passende oplossingen te vinden. Olga: “Het mooie aan mijn werk is dat ik duidelijkheid over inkomsten en uitgaven kan scheppen voor mijn cliënten. Samen zorgen we ervoor dat er een vast patroon ontstaat. En dat geeft rust en stabiliteit.”

Peter Jaarsveld

Bewindvoerder en budgetbeheerder

“Schuldenproblemen oplossen door samenwerking en goede afspraken”

Peter werkt sinds 2002 bij de stichting. Hij heeft het aantal mensen met ernstige schulden de laatste jaren zien toenemen. “Mensen van wie het inkomen wegvalt, hebben niet altijd een buffer. Dan kun je snel in de financiële problemen komen, want het aanvragen van financiële hulp bij gemeentelijke instellingen kan weken en zelfs maanden duren.”

Ellen van Opstal

Bewindvoerder en budgetbeheerder

“Mensen schuldenvrij en met zelfvertrouwen de deur uit laten gaan”

Ellen begon in 2007 met haar werk voor de stichting, nadat ze eerst bij een accountantskantoor werkte. Van geldzaken heeft ze dan ook veel kennis. “Ik had altijd al gevoel voor cijfers. Bij de stichting bieden we mensen met financiële problemen hulp en is er persoonlijk contact.

Diana van Veen

Administratief medewerkster en afdelingsondersteuner

“Stapels papieren wegwerken voor cliënten en collega’s, daar hou ik van”

Diana werkt sinds 2015 voor de stichting en ondersteunt bewindvoerders en budgetbeheerders met administratieve zaken. Haar collega’s kunnen altijd rekenen op Diana’s flexibiliteit, haar positieve energie en haar vermogen om efficiënt ‘stapels papier weg te werken’. Diana: “Het aanvragen van bijvoorbeeld bijzondere bijstand voor cliënten, individuele inkomenstoeslagen of kwijtscheldingen zijn werkzaamheden die ik graag voor mijn rekening neem. Ik hou ervan om regel- en papierwerk te doen.”

Maik Zuidema

Assistent-bewindvoerder

“Een serieuze start maken op een fijne werkplek”

Maik volgde een vierjarige opleiding aan de Hogeschool Inholland in Rotterdam en deed zijn afstudeerstage bij de Stichting. Met succes, want hij is als assistent-bewindvoerder aan het team toegevoegd. In zijn afstudeerscriptie verdiepte hij zich in ‘Adviesrecht op bewinden met schulden’. Maik: “Tijdens de opleiding doe je veel kennis op. Maar op kantoor krijg je te maken met échte mensen en échte problemen.”

Hoe wordt Stichting Cliëntgelden
Albrandswaard gefinancierd?

Onze stichting brengt aan de cliënten die onder budgetbeheer staan een beheersvergoeding in rekening en voor cliënten die onder bewind of curatele staan stelt  de kantonrechter de beloning vast bij de instelling van de maatregel. Bij het vaststellen van de beloning van de curator, bewindvoerder hanteert de kantonrechter de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, die jaarlijks wordt gepubliceerd in de Staatcourant.
Woont u samen? Dan betaalt u geen dubbele kosten, maar een opslag van 20%.

Afhankelijk van de hoogte van hert inkomen van cliënt wordt gekeken of de cliënt eventueel in aanmerking komt voor bijzondere bijstand die wordt betaald door de gemeente waar de cliënt staat ingeschreven Wij vragen deze bijstand voor u aan.

Voor bijzondere werkzaamheden die wij in het kader van bewindvoering verrichten, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Daarvoor zal een machtiging worden gevraagd aan de Kantonrechter en gebeurt dan ook alleen als die machtiging is verkregen

Onze samenwerking met verwijzers

Ingewikkelde schuldenproblematiek staat vaak niet op zichzelf. Mensen in een financieel kwetsbare positie hebben in veel gevallen ook te kampen met andere problemen. Lichamelijke beperkingen, psychische aandoeningen, een strafblad of een verslaving komen regelmatig voor.

We vinden het belangrijk om met alle organisaties in gesprek te blijven, met inachtneming van de AVG-regels. Met zowel de zorginstelling of persoonlijk begeleiders van een cliënt als de schuldeisers. Ons uitgangspunt is dat alle betrokkenen hun eigen expertise en belangen hebben. Dat respecteren we, want we hebben elkaar nodig om tot goede oplossingen te komen en cliënten een eerlijke kans te geven om hun leven weer te kunnen oppakken.

Klachtenregeling

De medewerkers van de Stichting Beheer Cliëntengelden Albrandswaard doen hun uiterste best u optimaal van dienst te zijn. Als het toch zo zou zijn dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening, dan hebben wij een regeling voor klachten. U kunt ons klachtenreglement telefonisch of per mail opvragen.

Postadres

Stichting Beheer Cliëntengelden
Albrandswaard

Postbus 2535
3170 BA Poortugaal

Telefoon

Wij zijn elke werkdag telefonisch
bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur.

Email

Uw vragen handelen we snel af.
Uw zorg heeft onze aandacht.

Copyright © 2022 Stichting Beheer Cliëntengelden Albrandswaard | Text by Martijn van der Ven | Design by eldesign