Privacy statement

Stichting Beheer Cliëntengelden Albrandswaard (hierna: SCGA) verwerkt persoonsgegevens. In dit privacy statement leggen wij uit wat wij met uw persoonsgegevens doen en met wie wij uw persoonsgegevens delen. SCGA verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de;

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018
Gedragscode voor (beschermings)bewindvoering.

Uw persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam, geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer en uw Burgerservicenummer (BSN). SCGA legt uw persoonsgegevens vast in het kader van de uitvoering van bewindvoering, mentorschap, curatele, afwikkeling nalatenschappen en inkomensbeheer. Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met deze persoonsgegevens.

Gebruik van uw persoonsgegevens
We gebruiken uw gegevens voor de communicatie met de overheid of instanties. Soms zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst of banken.

Beveiliging persoonsgegevens
Om uw privacy te beschermen hebben wij organisatorische en technische maatregelen getroffen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en wij zorgen voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Bovendien bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. SCGA doet niet aan het profileren van persoonsgegevens.

Het delen van persoonsgegevens met derden
Voor een goede dienstverlening verstrekken wij uw persoonsgegevens uitsluitend en indien noodzakelijk aan gemeenten, ketenpartners, kantonrechter, schuldeisers, Bureau Krediet Registratie (BKR) en schuldhulpverleningsinstanties. Het verstrekken van uw gegevens aan derden gebeurt uiterst zorgvuldig. Verstrekking van uw persoonsgegevens anders dan nodig voor onze dienstverlening zal alleen plaatsvinden indien een verzoek om informatie gebaseerd is op een wettelijk voorschrift.

Meldingen
We hebben bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld dat we persoonsgegevens verwerken. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet toe op een correcte uitvoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van dit privacy statement kan door ons te allen tijden en met of zonder kennisgeving worden aangepast, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt. Deze tekst is voor het laatst aangepast op 25 april 2018.

Vragen, opmerkingen of klachten
Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen, dan wel klachten heeft over de manier waarop SCGA met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u ons dit laten weten door een mail te sturen naar info@scga.nl
Mocht u ontevreden zijn over de manier waarop wij omgaan met uw klacht, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. U kunt ons telefonisch bereiken op maandag t/m vrijdag tussen 09:00 -13:00. Een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@scga.nl onder vermelding van ‘Verzoek tot Inzage/Correctie/ Verwijdering’. U ontvangt binnen 4 weken een reactie.

Bewaartermijn
De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden gebruikt of zoveel langer als nodig is gelet op een wettelijke bewaarplicht (zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van 7 jaar). Dat wil zeggen dat de gegevens direct worden verwijderd, zodra het niet langer noodzakelijk is dat deze gegevens bewaard moeten worden voor het doel waarvoor ze worden gebruikt.